Αυτόματη καταχώρηση ∆ήλωσης κλοπής ή ανεύρεσης οχημάτων

966
Καταχώρηση Κλοπής
Καταχώρηση Κλοπής

Αυτόματη καταχώρηση δήλωσης κλοπής ή ανεύρεσης επιβατηγών Ιδιωτικής χρήσης, μοτοσικλετών και φορτηγών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων στο on-line μηχανογραφικό σύστημα αδειών κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Καταχώρηση δήλωσης κλοπής ή ανεύρεσης Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης, Μοτοσικλετών και Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης . Σε συνέχεια αναβάθμισης του on-line Μηχανογραφικού Συστήματος αδειών κυκλοφορίας που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο είναι ήδη διασυνδεδεμένο με το μηχανογραφημένο αρχείο αναζητούμενων οχημάτων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και για τη διευκόλυνση του έργου των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιώντων οικείων Περιφερειών της χώρας, σας ενημερώνουμε τα εξής:
1. Για τα Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ), Μοτοσικλέτες και Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) οχήματα που έχουν κλαπεί ή ευρεθεί και δηλωθεί ως αναζητούμενα ή ευρεθέντα αντίστοιχα στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα από την έκδοση της παρούσας Εγκυκλίου και εφεξής, η Δήλωση Κλοπής ή ανάκλησης κλοπής στο on-line Μηχανογραφικό Σύστημα αδειών κυκλοφορίας του Υπουργείου καταχωρείται αυτόματα δίχως να απαιτείται η προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους των σχετικών δικαιολογητικών στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών της χώρας. Η ημερομηνία κλοπής, ήτοι η ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα για τη δήλωση κλοπής, καταχωρείται αυτόματα στο on-line Μηχανογραφικό Σύστημα αδειών κυκλοφορίας.
2. Για τα ΕΙΧ, Μοτοσικλέτες και ΦΙΧ αυτοκίνητα οχήματα, που έχουν κλαπεί και δηλωθεί ως αναζητούμενα στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα πριν την έκδοση της παρούσας, θα γινει σταδιακά αυτόματη ενημέρωση. Η διαδικασία καταχώρησης «Ι13» και o κωδικός κίνησης «44:ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΟΠΗΣ» εξακολουθεί να εφαρμόζεται από τον αρμόδιο υπάλληλο- χειριστή της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών για όσα οχήματα δεν κατέστη εφικτή η αυτόματη ενημέρωση. Εν προκειμένω, υπενθυμίζεται ότι ως ημερομηνία κλοπής καταχωρείται η ημερομηνία που προσήλθε ο ενδιαφερόμενος στο αστυνομικό τμήμα για τη δήλωση της κλοπής.
3. Για την ανάκληση της Δήλωσης Κλοπής Ε.Ι.Χ., Μοτοσικλετών και Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων
οχημάτων, που έχουν βρεθεί και δηλωθεί ως ανευρεθέντα στα κατά τόπους Αστυνομικά
Τμήματα πριν την έκδοση της παρούσας, θα γίνει σταδιακή ανάλογη αυτόματη ενημέρωση.
Η διαδικασία «Ι13Α» και ο κωδικός κίνησης «45: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΟΠΗΣ» εξακολουθεί να εφαρμόζεται από τον υπάλληλο – χειριστή της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών για όσα οχήματα δεν κατέστη εφικτή η αυτόματη ενημέρωση.
Περισσότερα Εδώ ή επικοινωνία με την ιστοσελίδα μας