Τι γίνεται σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας Ελληνικού διαβατηρίου νέου τύπου;

241

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει αμέσως στην πλησιέστερη Ελληνική αστυνομική ή προξενική Αρχή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1966, για τον τόπο, το χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου του.
Το διαβατήριο του οποίου έχει δηλωθεί απώλεια ή κλοπή θεωρείται αυτοδικαίως άκυρο από της υποβολής της σχετικής δήλωσης.
Για τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου ενεργείται έρευνα από τις αρμόδιες Αρχές, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση νέας δήλωσης για κλοπή ή απώλεια διαβατηρίου εντός πενταετίας, η έρευνα μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα έτος, ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης.
Επιπρόσθετα και όσο διαρκεί η έρευνα δεν δύναται να χορηγηθεί νέο διαβατήριο στον δικαιούχο του κλαπέντος – απολεσθέντος διαβατηρίου, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόμενες στη παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 25/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 135/2007 και συγκεκριμένα: νοσηλεία στην αλλοδαπή του ιδίου ή του συζύγου ή συγγενούς αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού για σοβαρούς λόγους υγείας, θάνατος ή σοβαρή ασθένεια στην αλλοδαπή του συζύγου ή συγγενούς αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού και σοβαρός λόγος άμεσης μετάβασης του ενδιαφερομένου στην αλλοδαπή, όπως ναυτολόγηση ναυτικού ή επιστροφή μονίμου κατοίκου του εξωτερικού.